top of page

 

Parama pieninei galvijininkystei smulkiems ūkiams

www.lpua.lt > Straipsniai >Pašalinio vandens atsiradimo piene priežastys ir prevencija

pienininkystes-ukio-ikurimas.jpg

Paramos paraiškų priėmimo pradžia — nuo 2021-05-03 iki 2021-06-30.
Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Paramos besikreipiantys asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 


Kreipiantis paramos pieninei galvijininkystei, pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio (vertinama pagal Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą).
Pieno kokybės gerinimo tikslinė sritis: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama 20 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami).
Aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas (šis atrankos kriterijus taikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei). Didžiausias išmokos dydis — 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).
Verslo planui įgyvendinti skirtas laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plane nurodytų rodiklių pasiekimo, kurio pabaiga sutampa su finansinių metų pabaiga ir yra ne vėlesnė kaip 2024 m. gruodžio 31 d.
Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius bei didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą. (Ruošė: Petras Kulvietis)
P.S. Iškilus klausimų, kreipkitės į savo regiono Žaliavos pirkimo vadybininką, kuris padės išsirinkti geriausią variantą.
***
Susietoji parama už pienines karves
Šių metų pradžioje buvo patvirtintos susietosios paramos už pienines karves 2021–2022 m. taisyklės. Ūkininkus prašome atkreipti dėmesį į svarbius paramos skyrimo reikalavimų pakeitimus, kurių vienas susijęs su nepertraukiamu gyvulių išlaikymo laikotarpiu.
Parama mokama Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurie einamaisiais metais teikia paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir paraiškose nurodo, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Paraiškos šiais metais bus renkamos nuo balandžio 12 d. ir jose jau bus pažymėta, kad prašoma susietosios paramos už gyvulius (žymos nereikia nuimti).
Naujose taisyklėse nustatytas pieninių karvių išlaikymo laikotarpis. Parama gali būti mokama valdos valdytojams tik tuo atveju, jei jie pienines karves išlaikė nepertraukiamai nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išliko reikalavimas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (įskaitytinai) užregistruoti valdos partnerius valdoje.
Paminėtina, kad parama negali būti skiriama valdos valdytojams:
* už pieninę karvę, jeigu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.;
* už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;
* už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu.
Naujose taisyklėse neliko reikalavimo pateikti rinkai nustatytą vidutinį pieno kiekį. (NMA inf.)
*** 

bottom of page