top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

Pagėgių krašte vėl pirmavo Lina Sniegiriovienė.

www.lpua.lt > Straipsniai > Pagėgių krašte vėl pirmavo Lina Sniegiriovienė.

Autorius: Al­gir­das Dač­ke­vi­čius , publikuota leidinyje „Pienininkystė“

 

Lum­pė­nuo­se, Re­mi­gi­jaus Kel­ne­rio Že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­ve „Lum­pė­nų Ram­by­nas“, įvy­ko res­pub­li­ki­nių mel­žė­jų var­žy­tu­vių pir­ma­sis eta­pas, ku­ria­me var­žė­si Pa­gė­gių kraš­to ge­riau­si kar­vių mel­žė­jai.

Pa­sak ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių įvai­rių ve­te­ri­na­ri­nių pa­pil­dų, pa­ša­rų, mel­ži­mo tech­ni­kos ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, įs­tei­gu­sių do­va­nas mel­žė­joms, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė­je šios var­žy­tu­vės vi­sa­da praei­na pui­kiai ir sk­lan­džiai.

Ko­mi­si­jos dar­bui va­do­va­vęs Sau­lius Tu­šas, iš­sa­ky­da­mas kri­ti­kos žo­džius var­žy­bų da­ly­viams, pa­gy­rė pa­gė­giš­kius, vi­sus be išim­ties ge­riau­siai Lie­tu­vo­je plau­nan­čius mel­ži­mo apa­ra­tus.

Vi­si try­li­ka var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vu­sių da­ly­vių sa­kė­si pa­ty­rę di­de­lį jau­du­lį ir no­rą dar la­biau to­bu­lė­ti. Da­ly­viai at­vy­ko iš Jo­no Damb­raus­ko, Gin­tau­to Še­pu­čio, Sta­sio Su­dei­kių ūkių, iš „Ba­jė­nų“, „Pik­tu­pė­nų“, „Lum­pė­nų Ram­by­no“, „Šil­ga­lių“ že­mės ūkio bend­ro­vių.

Nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Li­na Sne­gi­rio­vie­nė iš Že­mės ūkio bend­ro­vės „Ba­jė­nai“. Ji jau ne pir­mus me­tus tam­pa ge­riau­sia ir to­liau var­žy­sis  ki­ta­me res­pub­li­ki­nio kon­kur­so eta­pe. O „Ba­jė­nų“ bend­ro­vė mel­žė­jų ly­de­rės mel­žia­mą pie­ną tie­kia  „Že­mai­ti­jos pie­nui“. Var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vo ir jos ko­le­gė Li­na Vai­či­kaus­kie­nė, ku­ri ten­ki­no­si  5-ąja vie­ta. Prie jų pri­si­jun­gė Ode­ta Kui­zi­nie­nė, mel­žian­ti pien­da­ves Gin­tau­to Še­pu­čio ūky­je,  ku­ris pie­ną tie­kia ir­gi „Že­mai­ti­jos pie­nui“.

Šau­nias mel­žė­jas gy­rė jų šei­mi­nin­kai, o ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sios Lie­tu­vos pie­no ūkių aso­cia­ci­jos  di­rek­to­rė Ri­gil­da Ba­nie­nė ir „Že­mai­ti­jos pie­no“ Ža­lia­vos pir­ki­mo va­dy­bi­nin­kė Ka­ro­li­na Ge­čai­tė  įtei­kė joms pa­dė­kos raš­tus ir at­mi­ni­mo do­va­nas.

bottom of page