top of page

Asociacijos valdyba

 

  1. Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas;

  2. Valdybos narių skaičių nustato ir narius išrenka Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;

  3. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas;

  4. Valdyba renkama 2 metų laikotarpiui;

  5. Vykdo susirinkimo sprendimus, tvirtina valdybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;

  6. Renka valdybos pirmininką valdybos kadencijos laikotarpiui;

  7. Disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;

  8. Rengia Asociacijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su Asociacijos veikla;

  9. Valdyba gali būti atstatydinta, jei paprasta asociacijos narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas;

  10. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išrenka valdybos nariai;

bottom of page