top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

Mū­sų ga­mi­niai vėl pui­kiai įver­tin­ti Ber­ly­ne 

www.lpua.lt > Naujienos > Mū­sų ga­mi­niai vėl pui­kiai įver­tin­ti Ber­ly­ne 

Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva diplomą įteikė "Žemaitijos pieno" inžinierei-ekologei Silvai Sendriuvienei

2015-03-01

 

Sau­sio 15-24 die­no­mis Ber­ly­ne įvy­ko 80-oji tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Ža­lio­ji sa­vai­tė“. Ji, kaip vi­sa­da, su­lau­kė ne tik gau­saus da­ly­vių dė­me­sio: šie­met at­vy­ko 69 ša­lių de­le­ga­ci­jos, is­pū­din­go lan­ky­to­jų skai­čiaus -- per 400 tūkst., bet ir gar­bių sve­čių iš įvai­rių ša­lių. Tra­di­ciš­kai „Že­mai­ti­jos pie­nas“, kaip ir kas­met, ats­to­va­vo Lie­tu­vai.

„Že­mai­ti­jos pie­no“ sten­das trau­kė akį, o nuo­tai­kin­gai nu­si­tei­kęs ko­lek­ty­vas  vi­sus kvie­tė pa­si­žiū­rė­ti, pa­ra­gau­ti ir įver­tin­ti lie­tu­viš­kus pie­no pro­duk­tus. 

Kaip ir per­nai, išs­kir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė kie­ta­sis sū­ris „Džiu­gas“. Jo  sko­nis su­ža­vė­jo net vai­kus, o kai ku­rie ra­gau­to­jai, pri­pa­ži­no, kad jis gar­des­nis už gar­siuo­sius ita­liš­kus sū­rius.

Sma­li­žiai pui­kiai įver­ti­no mū­sų glais­ty­tus varš­kės sū­re­lius „Ma­gi­ja“.

O plė­šo­mos sū­rio deš­re­lės PIK-NIK ža­vė­jo ra­gau­to­jus ne tik sko­niu, ko­ky­be, bet ir sma­gia val­gy­mo tech­ni­ka. Su­do­mi­no įvai­rių sko­nių rū­ky­tos sū­rio deš­re­lės „Mil­dė“ bei „Iš­ky­lau­to­jų“ sū­ris, įver­tin­tas tiek jų ori­gi­na­lu­mas, tiek pui­kus sko­nis.

Šie­met pa­ro­dos „Ža­lio­ji sa­vai­tė“ part­ne­rė bu­vo Lat­vi­ja, ku­ri or­ga­ni­za­vo Ku­li­na­ri­nį Bal­ti­jos ša­lių ke­lią. Mes pris­ta­tė­me „Že­mai­tiš­ką kas­ti­nį“ su karš­to­mis bul­vė­mis. Atk­rei­pė­me dė­me­sį į sa­vo kraš­to  ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, lan­ky­to­jai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų. Su­lau­kė­me ir to­kių, ku­rie per­nai pa­ro­do­je  ra­ga­vę kas­ti­nio ir šie­met už­su­ko, nes anot jų, vi­sus me­tus il­gė­jo­si jo pi­kan­tiš­ko sko­nio.

Pa­ro­dos me­tu net­rū­ko lan­ky­to­jų. Juos trau­kė ne tik įvai­rios kul­tū­ros, bet ir mu­zi­ka, juo­kas bei dai­nos.

Prie mū­sų sten­do su­lau­kė­me ma­lo­nios lie­tu­vių de­le­ga­ci­jos. Mus ap­lan­kė že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­mi­sa­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Iš gar­bin­gų sve­čių iš­gir­do­me pui­kių įver­ti­ni­mų, pa­dė­kų bei nuo­šir­daus pa­lin­kė­ji­mo sa­vo pro­duk­ci­ja gar­sin­ti ša­lį ir bū­ti kon­ku­ren­cin­giems tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se.

Džiau­gia­mės pri­si­dė­ję prie „Že­mai­ti­jos pie­no“ pro­duk­ci­jos pris­ta­ty­mo tarp­tau­ti­nė­je pa­ro­do­je „Ža­lio­ji sa­vai­tė“ ir gar­bin­gai ats­to­va­vę Lie­tu­vai.

Ma­no­me, kad tai pui­ki ga­li­my­bė plė­to­ti eks­por­tą bei su­da­ry­ti nau­jus vers­lo san­do­rius.

„Ža­lio­ji sa­vai­tė“ bu­vo sėk­min­ga, to­dėl vi­lia­mės, kad ir ki­tais me­tais Ber­ly­ne ga­lė­si­me pris­ta­ty­ti pro­duk­ci­ją nau­jiems ir mus pa­mė­gu­siems pa­ro­dos lan­ky­to­jams.

bottom of page