top of page
oratorija-compressed-1.jpg

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ — moderni ir novatoriška laboratorija, turinti savitą vadybos stilių ir savo veiklą grindžianti harmoningu bendradarbiavimu tarp užsakovų, ūkininkų, įmonės skyrių ir padalinių, įsisavinanti ir diegianti naujus tyrimų metodus.

 


Inovacijų įgyvendinimas laboratorijos veikloje buvo ilgametės buvusios jos vadovės Gražinos Norkevičienės darbo stilius. Šį savo veiklos bruožą ji perdavė ir dabartinei vadovei Rasai Buivydienei, laboratorijai vadovaujančiai nuo 2018 metų gruodžio 1-osios.
Džiugu, kad „Nepriklausomos tyrimų laboratorijos“ vardas ir toliau siejamas su pažanga ir lyderyste. Rugpjūčio pabaigoje laboratoriją pasiekė maloni žinia, kad jai Nacionalinis akreditacijos biuras pirmajai iš Lietuvos maisto pramonės tyrimo laboratorijų išdavė akreditacijos pažymėjimą, liudydamas, kad ši laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti maisto produktų, pieno ir pieno produktų, geriamojo, fasuoto ir mineralinio vandens fizikinius-cheminius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus, aplinkos mėginių mikrobiologinius tyrimus bei pieno ir pieno gaminių mėginių ėmimą.
Svarbu ir tai, jog nuo 2011 metų laboratorija Aplinkos apsaugos agentūros atestuota atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.
Pasak laboratorijos vadovės R.Buivydienės, svarbiausias laboratorijos tikslas — užtikrinti nešališką maisto produktų, jų žaliavų, maisto priedų, vandenų tyrimų patikimumą ir tikslumą, užsakovų lūkesčių patenkinimą atliekamų tyrimų spektru. Laboratorija, laikydamasi aukščiausių kokybės standartų, siekia teisingo mėginių paėmimo ir atlieka palyginamuosius tyrimus su centrinės Prancūzijos bandymų laboratorija „Cecalait“, Vokietijos „Muva“, Anglijos „LGC Standards“, Lietuvos UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijomis. Beje, verta pastebėti, kad „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ turi 32 akredituotus tyrimų metodus, kai Lietuvos UAB „Pieno tyrimai“ — 12.
Etaloninių medžiagų naudojimas bei vidinės kontrolės ir drausmės laikymasis garantuoja tikslius ir patikimus laboratorijos darbo rezultatus.
R.Buivydienė akcentavo, jog, siekiant harmoningo bendradarbiavimo su užsakovais, nuolat įsisavinami ir diegiami nauji tyrimų metodai, naudojama pažangi matavimo technika, teikiamas prioritetas kokybiškam darbui visose laboratorijos veiklos sferose, visi laboratorijos darbuotojai sutelkiami kokybės programai įgyvendinti, nuolat organizuojami darbuotojų mokymai ir jų kvalifikacijos kėlimo seminarai, tobulinama bei nuolat gerinama kokybės vadybos sistema.
Laboratoriją sudaro Mikrobiologinių tyrimų skyrius, Cheminių tyrimų skyrius, Šviežių pieno produktų tyrimo skyrius, Sūrių-sviesto tyrimų skyrius, Žalio pieno mėginių tyrimo skyrius, Žalio pieno mėginių ėmimo skyrius.
Direktorė R.Buivydienė pastebėjo, jog šiuo metu laboratorija teikia 83 įvairių tyrimų paslaugas. Šiuo metu laboratorijoje dirba 39 darbuotojai, kurių branduolį sudaro moterys, o vyrai tik du. Šis nedidelis kolektyvas visą laiką buvo, yra ir bus tarsi įmonės širdis. Laboratorijos specialistai kontroliuoja viską, kas susiję su produktų gamyba. Moderniais prietaisais atliekami žalio karvių pieno tyrimai. Vadovaujantis tyrimų rezultatais, žaliava paskirstoma pieno produktų gamybai. Toliau laborantės įsijungia į gaminamų produktų technologinį procesą, t.y. atlieka sudėties, kokybės ir saugos tyrimus technologinio proceso žingsniuose. Laboratorija užtikrina, kad vartotojai nuolat gautų saugų ir kokybišką produktą.
Kiekvienam gyventojui, turinčiam šulinį, artezinį gręžinį, turėtų būti aktualu žinoti, kokį geria vandenį. Tai galima įsitikinti tik jį ištyrus laboratorijoje. Pasak R.Buivydienės, numatoma veiklą plėsti, atliekant vandenyje bendrojo geležies ir bendrojo kietumo tyrimą.
Kalbant apie kolektyvą, jo vadovė pastebėjo, kad labiausiai vertina pareigingumą, sąžiningumą, kūrybišką numatytų tikslų įgyvendinimą. Žinoma, svarbu žingeidumas tobulėti. Džiugu, kai į laboratoriją atėjusios įvairiausių profesijų moterys čia tapo puikiomis darbuotojomis, nes nuolatos siekia žinių, tobulinasi, o patyrusios specialistės moko jaunesniąsias.
Šiuo metu laboratorija ypač kviečia aukštuosius mokslus baigusius chemikus ir mikrobiologus, kurie norėtų kartu su dabartiniu kolektyvu tobulėti ir diegti inovatyvius tyrimo metodus. 

bottom of page