top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

Klai­pė­dą džiu­gi­no Kar­ka­die­nis 

www.lpua.lt > Naujienos > Klai­pė­dą džiu­gi­no Kar­ka­die­nis 

Kar­ka­die­nis -- tai „Kar Kar“ le­dų gim­ta­die­nis, ku­rį praė­ju­sį šeš­ta­die­nį šven­tė pa­jū­rio gy­ven­to­jai. Klai­pė­do­je Kar­ka­die­nis vyks­ta jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, kas­met suk­vies­da­mas vis dau­giau žmo­nių.

Šie­met Da­nės sk­ve­re jų su­si­rin­ko re­kor­di­nis skai­čius. At­vy­ku­sius džiu­gi­no nuos­ta­bus oras bei gim­ta­die­nio kon­cer­tas. Su „Lie­tu­vos bal­so“ da­ly­ve Mo­ni­ka Lin­ky­te, suk­tu­kų meist­ru Do­na­tu Mont­vy­du, nu­my­lė­tais Ma­riu­mi Jam­pols­kiu ir Irū­na dai­na­vo bū­rys į šven­tę su­si­rin­ku­sių vai­kų. Ma­žie­siems šven­tė­je bu­vo ypač daug pra­mo­gų: at­rak­cio­nai, kon­kur­sai, dis­ko­te­ka bei di­de­lis džiaugs­mas -- pu­tų šou.

Kar­ka­die­nis -- vi­sos šei­mos šven­tė, tad veik­los net­rū­ko nei pa­tiems ma­žiau­siems, nei tė­vams, ku­rie šven­tės vie­to­je ga­lė­jo at­si­pūs­ti, pa­si­ties­ti ple­dą ir pas­ka­nau­tų le­dų. Spal­vos, le­dai, mu­zi­ka, žai­di­mai -- taip ati­da­ry­tas le­dų se­zo­nas bei pa­si­tik­ta va­sa­ra.

Kar­ka­die­ny­je pris­ta­ty­tos le­dų nau­jie­nos: avie­ti­nės dan­tų pas­tos sko­nio le­dai, Kark­siu­ko for­mos man­go-obuo­lių sor­be­tas bei mor­kų-obuo­lių sko­nio le­dai. Pri­si­ra­ga­vę, pri­si­šo­kę, pri­si­dai­na­vę bei su Kark­siu­kų šei­my­na pri­si­žai­dę gim­ta­die­nio sve­čiai džiau­gė­si ge­ro­mis emo­ci­jo­mis, vai­kams di­džiau­sią įs­pū­dį pa­li­ko pu­tų šou, o or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, jog šven­tė pa­vy­ko pui­kiai.

bottom of page