top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

Sėk­min­ga pa­ro­da Pran­cū­zi­jo­je 

www.lpua.lt > Naujienos > Sėk­min­ga pa­ro­da Pran­cū­zi­jo­je  

Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva diplomą įteikė "Žemaitijos pieno" inžinierei-ekologei Silvai Sendriuvienei

2015-03-01

 

Sau­sio 24-28 die­no­mis Pran­cū­zi­jo­je, Lyon mies­te, įvy­ko gar­si mais­to pra­mo­nės pa­ro­da Sir­ha 2015. Jo­je „Že­mai­ti­jos pie­nas“ da­ly­va­vo pir­mą­kart ir pris­ta­tė ne tik pie­no pro­duk­tus, bet ir išs­kir­ti­ne ko­ky­be pa­si­žy­min­tį mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ.

Pres­ti­ži­nę pa­ro­dą ap­lan­kė per 180 tūkst. pro­fe­sio­na­lų, ku­rie ver­ti­no net 3045 mais­to pra­mo­nės ats­to­vų pro­duk­ci­ją, vir­tu­vės še­fų ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus bei ga­my­bi­nių pro­ce­sų ino­va­ty­vu­mą.

Mū­sų Sten­dą ap­lan­kė Olan­di­jos, Bel­gi­jos, Pran­cū­zi­jos, Ki­ni­jos, Ma­ro­ko, Ru­si­jos, Ke­ni­jos, Tai­lan­do, Hon­kon­go, Pie­tų Ko­rė­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ita­li­jos bei ki­tų ša­lių ats­to­vai. Pa­ro­do­je už­megz­ta per 100 nau­din­gų kon­tak­tų iš 12 ša­lių, ku­rie sus­tip­rins plėt­rą Eu­ro­po­je ir ki­to­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se.

Pran­cū­zai ste­bė­jo­si neįp­ras­tu kie­to­jo sū­rio DŽIU­GAS ir me­daus de­ri­niu, ta­čiau pa­ra­ga­vę gir­da­vo švel­niai pi­kan­tiš­ko kie­to­jo sū­rio ir na­tū­ra­laus lie­tu­viš­ko me­daus sko­nių har­mo­ni­ją. Pa­sak jų, sū­ris DŽIU­GAS sub­ti­les­nis ir ma­lo­nes­nės teks­tū­ros nei įžy­mie­ji ita­liš­ki sū­riai. Lan­ky­to­jai do­mė­jo­si sū­rio DŽIU­GAS pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bė­mis (nuo de­ser­tų iki sū­rių pa­gar­dų) bei no­riai var­tė re­cep­tų kny­ge­les. 

Ne­ti­kė­to su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ne tik Pik-Nik plė­šo­mos sū­rio deš­re­lės, rū­ky­tas sū­rio už­kan­dis „Mil­dė“, bet ir „Ma­gi­ja“ sū­re­liai, lan­ky­to­jus ste­bi­nę neįp­ras­tu varš­kės (Pran­cū­zi­jo­je va­di­na­mo švie­žio sū­rio) pu­ru­mu. Pro­fe­sio­na­lai gy­rė „Že­mai­ti­jos pie­no“ ga­mi­nius už uni­ka­lu­mą bei iš­ra­din­gas pa­kuo­tes.

Pa­ro­dos me­tu vy­ko įvai­rios kon­fe­ren­ci­jos ir apsk­ri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos, skir­tos pa­ro­dos da­ly­viams bei lan­ky­to­jams su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ten­den­ci­jo­mis bei pa­sie­ki­mais mais­to pra­mo­nės sek­to­riu­je.

Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva diplomą įteikė "Žemaitijos pieno" inžinierei-ekologei Silvai Sendriuvienei
Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva diplomą įteikė "Žemaitijos pieno" inžinierei-ekologei Silvai Sendriuvienei

„Že­mai­ti­jos pie­no“ eks­por­to sky­riaus ats­to­vė Ra­sa In­če­raus­kai­tė-Pi­vo­riū­nie­nė pas­te­bė­jo, kad lie­tu­viš­kas kie­ta­sis sū­ris DŽIU­GAS jau par­duo­da­mas to­kio­se pres­ti­ži­nė­se Pa­ry­žiaus spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se kaip And­rouet, La Fro­ma­ge­rie de Pa­ris, Fro­ma­ge­rie Beau­fils ir dau­ge­ly­je ki­tų. Tai pui­kus mū­sų sū­rio įver­ti­ni­mas pa­sau­lio sū­rių sos­ti­nė­je.

bottom of page