top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

Ša­lia tel­šiš­kių ir Že­mai­ti­jos sos­ti­nės sve­čių pa­mėg­tų sū­rio DŽIU­GAS na­mų ne­se­niai ati­deng­ta skulp­tū­ra „Le­gen­di­nis mil­ži­nas -- Le­gen­di­nis sū­ris DŽIU­GAS“.

Šios skulp­tū­ros, ku­ri pa­pil­dė Tel­šių mies­to ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tus, au­to­rius -- Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­to Me­ta­lo plas­ti­kos ka­ted­ros prof. skulp­to­rius Ro­mual­das In­či­raus­kas, o pro­jek­tą su­kū­rė prof. Lie­tu­vos ar­chi­tek­tas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas.

Apie idė­ją ša­lia sū­rio DŽIU­GAS na­mų su­kur­ti skulp­tū­rą le­gen­di­niam DŽIU­GO sū­riui pa­pa­sa­ko­jo ar­chi­tek­tas. Ka­dan­gi sū­ris DŽIU­GAS gar­sė­ja ne tik Lie­tu­vo­je, bet pri­pa­žin­tas ir pla­čiai ži­no­mas dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, jo ne­ga­lė­jo pa­dė­ti ant sta­lo, o rei­kė­jo už­kel­ti ant pos­ta­men­to.

Sū­rio gal­vą puo­šia jo fir­mi­nis ženk­las ir ei­liuo­tos le­gen­dos ke­tu­rei­lis: „Kur  sep­ty­nios  kal­vos ky­la,/ Le­gen­da ži­la pra­by­la./ Mas­čio eže­ro pla­ty­bės/ Džiu­go pa­me­na  ga­ly­bę...“ (au­to­rius -- „Kal­vo­to­sios Že­mai­ti­jos“ laik­raš­čio re­dak­to­rius, poe­tas, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Ste­po­nas Al­gir­das Dač­ke­vi­čius).

Ar­chi­tek­tas pas­te­bė­jo, kad prieš ke­liau­jant ra­gau­ti sū­rio DŽIU­GAS rei­kė­tų at­lik­ti ne­di­de­lį ri­tua­lą. Ma­žuo­ju ran­kos pirš­te­liu patrin­ti auk­si­nio pe­liu­ko no­sy­tę. Tai at­vers DŽIU­GO na­mų lan­ky­to­jų jus­les ir tuo­met, ti­kė­ti­na, pa­si­seks, mė­gau­jan­tis ti­tu­luo­čiau­siu že­mai­čių sū­ri­nin­kų ga­mi­niu -- DŽIU­GU --  at­ras­ti jo iš­-

Sū­rio DŽIU­GAS išs­kir­ti­nu­mą pa­dės pa­žin­ti... auk­si­nė pe­ly­tė 

www.lpua.lt > Naujienos > Sū­rio DŽIU­GAS išs­kir­ti­nu­mą pa­dės pa­žin­ti... auk­si­nė pe­ly­tė.

skirti­nes sa­vy­bes. Sū­ris DŽIU­GAS -- per 20 res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jas.  Re­zul­ta­tai įro­do, jog že­mai­čių ga­mi­na­mas kie­ta­sis sū­ris -- pui­kus ne vien įvai­rių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jų  nuo­mo­ne, o ir pir­kė­jų, ku­rie yra svar­biau­si ver­tin­to­jai. Ne­vel­tui sū­ris DŽIU­GAS ta­po sa­vo­tiš­ku ša­lies sim­bo­liu, nes daž­nai ve­ža­mas kaip gar­di do­va­na į sve­čias ša­lis drau­gams, vers­lo part­ne­riams bei ten iš­vy­ku­siems ar­ti­mie­siems.

Tel­šiš­kiams ir mies­to sve­čiams Sū­rio DŽIU­GAS na­mai ta­po lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­ta, kur ga­li­ma pail­sė­ti, o de­gus­ta­ci­jos -- su­si­pa­žin­ti su pui­kiu pro­duk­tu, jo dau­gia­ly­pio pa­nau­do­ji­mo vir­tu­vė­je, ga­mi­nant  pa­tie­ka­lus, ga­li­my­bė­mis. 

bottom of page