top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

Vėliavą į varžytuvių kelią palydėjo pirmūnė.

www.lpua.lt > Straipsniai > Vėliavą į varžytuvių kelią palydėjo pirmūnė.

Autorius: Al­gir­das Dač­ke­vi­čius , publikuota leidinyje „Pienininkystė“

 

Rug­sė­jo pra­džio­je res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Ge­riau­si mel­žė­jai 2014“ var­žy­tu­vių vė­lia­va sup­le­vė­sa­vo Plun­gės ra­jo­no Prū­sa­lių kai­me pas ūki­nin­kus Rū­tą ir Vac­lo­vą Gal­di­kus.

 

Po pen­ke­rių me­tų

Že­mai­čiai po pen­ke­rių me­tų pert­rau­kos vėl nu­ta­rė reng­ti mel­žė­jų var­žy­tu­ves. Į Prū­sa­lių kai­mą pas ūki­nin­kus Gal­di­kus, gar­sė­jan­čius pui­kiais pie­no ko­ky­bės ir ban­dos pro­duk­ty­vu­mo ro­dik­liais, penk­tą va­lan­dą ry­to su­gu­žė­jo mel­žė­jos, jas pa­lai­kan­tys ūki­nin­kai ir, ži­no­ma, au­to­ri­te­tin­ga ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­riaus Sau­liaus Tu­šo.

 

Var­žy­tis pa­no­ro 9 mel­žė­jos. Dau­gu­ma jų dir­ba pas ūki­nin­kus, o 3 mo­te­rys ats­to­va­vo sa­vo ūkiams. Džiu­gu, kad dau­gu­ma var­žy­tu­vių da­ly­vių -- net 5 -- at­vy­ko iš ūkių, pie­ną tie­kian­čių „Že­mai­ti­jos pie­no“ bend­ro­vei. Tai Ze­nai­daPet­ru­lie­nė, Si­gi­ta Šab­lins­kie­nė, Al­ma Mi­lieš­kie­nė, Rus­nė Er­mi­nai­tė ir Au­gus­ti­na Zu­lo­nie­nė.

 

Var­žy­tu­vių da­ly­ves ir or­ga­ni­za­to­rius anks­ty­vą ry­tą at­vy­kęs pas­vei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Mel­žė­joms te­ko įveik­ti net še­še­tą rung­čių. Pir­miau­siai įver­tin­tas in­di­vi­dua­lus sa­ni­ta­ri­nis pa­si­ruo­ši­mas. Aukš­čiau­si ba­lai tarp ki­tų kon­ku­ren­čių už gra­žią ir tvar­kin­gą ap­ran­gą ati­te­ko „Že­mai­ti­jos pie­nui“ lo­ja­lioms mel­žė­joms.

Vė­liau leis­ta melž­ti kar­ves. Pa­sak S.Tu­šo, var­žy­tu­vių da­ly­vės tin­ka­mai ne­pas­kirs­tė dė­me­sio melž­da­mos pa­kai­ti­niu bū­du dvi kar­ves (to­kia kon­kur­so są­ly­ga). „Kai pri­lip­da­vo­te prie vie­nos pien­da­vės, tai tar­si pa­mirš­da­vo­te ki­tą“,-- šyp­so­da­ma­sis šios rung­ties pag­rin­di­nę klai­dą re­ziu­ma­vo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Pie­no kie­kio ir šva­ru­mo mel­žiant aikš­te­lė­je ver­ti­ni­mu rū­pi­no­si ko­mi­si­jos na­rė iš LS­MU Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos Gy­vu­li­nin­kys­tės ka­ted­ros do­cen­tė Al­do­na Šim­kie­nė. Ji aukš­čiau­siais ba­lais įver­ti­no Ze­nai­dą Pet­ru­tie­nę ir Rus­nę Er­mi­nai­tę. Be­je, Ze­nai­damelž­tu­vo sa­ni­ta­ri­nio ap­do­ro­ji­mo rung­ty­je apa­ra­tą išp­lo­vė šva­riau­siai iš vi­sų kon­kur­so da­ly­vių. „Esa­te ne su­val­kie­čiai, o van­dens plau­nant mel­ži­mo apa­ra­tus la­bai pa­gai­lė­jo­te“,-- juo­ka­vo A.Šim­kie­nė. Ta­čiau re­ziu­muo­da­ma kon­kur­so re­zul­ta­tus ji pa­ma­lo­ni­no že­mai­čius, teig­da­ma, jog pie­nas bu­vo pa­melž­tas šva­riau­siai iš vi­sų šiuo me­tu kon­kur­suo­se da­ly­va­vu­sių ra­jo­nų.

 

Ge­riau­sia to­bu­lė­ti -- var­žy­tu­vė­se

Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cent­ro va­do­vas ir kon­kur­so „Ge­riau­si mel­žė­jai“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas dr. Sau­lius Tu­šas pas­te­bė­jo, kad mel­žė­jų var­žy­tu­vės ren­gia­mos jau 14 me­tus. Šie­met kon­kur­sai įvy­ko Vil­ka­viš­kio, Jo­niš­kio, Uk­mer­gės, Ute­nos, Ku­piš­kio, Anykš­čių, Kau­no ra­jo­nuo­se, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė­je, spa­lio 2-ąją vyks Jur­bar­ke. Nu­ga­lė­to­jų tre­je­tu­kai ruo­šia­si fi­na­li­nei šven­tei, ku­ri bus su­reng­ta spa­lio 17 die­ną Si­dab­ra­ve (Rad­vi­liš­kio r.).

Pa­sak S.Tu­šo, šie­met var­žy­tu­vių ren­gia dau­giau ra­jo­nų -- 11, o bū­da­vo po 9 ar 10.

Ver­tin­da­mas mel­žė­jas, kon­kur­so va­do­vas ma­no, kad jų re­zul­ta­tus la­bai le­mia pro­fe­sio­na­lu­mas. Kai ku­rios mel­žė­jos var­žy­tu­vė­se da­ly­vau­ja ne vie­ne­rius me­tus ir joms yra leng­viau įveik­ti nau­jo­kes. Ta­čiau jau­ni­mas ir­gi ne iš kel­mo spir­tas -- sten­gia­si ug­dy­ti tai­syk­lin­go mel­ži­mo įgū­džius.

S.Tu­šas pas­te­bė­jo, kad dau­ge­liui var­žy­tu­vių da­ly­vių ko­ją pa­ki­šo teo­ri­niai klau­si­mai, į ku­riuos ge­riau­siai at­sa­kė tik vie­na mel­žė­ja.

bottom of page